Prawa najemcy i wynajmującego

Jeśli zdecydujemy się na wynajęcie komuś mieszkania lub wynajęcie od kogoś mieszkania musimy wiedzieć, że znajomość praw i obowiązków zarówno najemcy, jak i wynajmującego jest bardzo ważnym aspektem w tych oto sprawach. Należy zapoznać się z własnymi prawami oraz tych, które dotyczą drugiej strony umowy.

Obowiązki najemcy i wynajmującego

Każdy wynajmujący decydujący się na wynajęcie osobom trzecim swojego lokum zobowiązany jest, przede wszystkim do: wydania lokalu w stanie adekwatnym do wcześniej umówionego użytkowania z najemcami, a także zapewnienie sprawnego działania wszelkich instalacji i urządzeń związanych z budynkiem. Wchodzi tu w grę korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ogrzewania, energii elektrycznej.

Natomiast do obowiązków najemcy należą, między innymi: dotrzymywanie terminów płatności czynszu w kwocie wcześniej ustalonej oraz wszystkich bieżących rachunków, eksploatowanie lokalu w taki sposób, jaki określiła zawarta wcześniej umowa między dwiema stronami, a także utrzymanie lokalu we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. Należy pamiętać, że jeśli problemy z najemcami nasilają się, najemca używa lokalu w sposób sprzeczny z zawartą wcześniej umową – wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia najmu bez zachowania ustalonych wcześniej terminów.

Prawa najemcy i wynajmującego

Prawa wynajmującego

Każda osoba decydująca się na wynajęcie lokalu, ma pełne prawo do pobrania od najemców kwoty, która zabezpieczy mieszkanie przed wszelkimi uszkodzeniami. Taką kwotę, nazywamy kaucją i jest ona zwracana jeżeli po opuszczeniu lokalu nie ma "ponadstandardowych" zniszczeń. Należy pamiętać, że wartość kaucji nie może przekraczać wartości dwunastu czynszów za dany lokal. Wynajmujący ma również prawo ustawowe zastawu na rzeczach ruchomych najemcy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć czynsz oraz wszelkie opłaty. Dodatkowy najmujący posiada prawo do podniesienia opłat za czynsz. Bardzo ważny jest fakt, że bez zgody wynajmującego, najemca nie może oddać całego lokalu lub jej części do bezpłatnego użytkowania ani go podnająć osobom trzecim.