Jak uzyskać kartę wędkarską?

Wędkarstwo to pasjonujące hobby, do którego realizowania niezbędne jest jednak posiadanie odpowiednich uprawnień. Aby móc amatorsko łowić ryby w Polsce konieczne jest bowiem zdanie egzaminu oraz uzyskanie karty wędkarskiej. Jest ona dożywotnio wydawana wszystkim osobom, które ukończyły 14 lat.

Jak uzyskać kartę wędkarską – egzamin i wniosek o jej wydanie

Kartę wędkarską wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o jej wydanie. Aby ją uzyskać należy jednak najpierw zdać egzamin wędkarski. Obejmuje on znajomość zasad oraz warunków ochrony i połowu ryb a przeprowadzany jest przez komisję działającą na terenie powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby przystępującej do egzaminu. Egzaminy organizowane są m. in. przez Polski Związek Wędkarstwa. Przystępujący do egzaminu musi także uiścić opłatę w wysokości 30 zł.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie, które należy dołączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej. Wniosek o nią należy złożyć u starosty właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie karty. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o zdanym egzaminie wędkarskim,
  • pokwitowanie o uiszczeniu opłaty za wydanie karty w wysokości 10 zł
  • dowód tożsamości do wglądu.
  • aktualne zdjęcie.

Karta wędkarska wydawana jest na miejscu. Należy jednak mieć świadomość, że samo jej posiadanie nie jest wystarczające, aby łowić ryby na wszystkich wodach w Polsce. Aby korzystać z łowisk należących do PZW należy bowiem regularnie opłacać składki członkowskie, z kolei popularne łowiska komercyjne wymagają wykupienia jednorazowego wstępu.

Jak uzyskać kartę wędkarską?

Kogo nie dotyczy obowiązek posiadania karty wędkarskiej?

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby, które nie ukończyły 14. roku życia. Mogą one jednak łowić ryby wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską. Karty wędkarskiej nie muszą także posiadać cudzoziemcy mieszkający w Polsce, o ile dysponują odpowiednimi zezwoleniami oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach przeznaczonych do hodowli ryb, o ile posiadają pozwolenie od ich właściciela.